ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15

ชื่อเรื่อง : เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15
ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
   
หัวเรื่อง : การบริหารงานบุคคล
หัวเรื่อง : การจูงใจ
หัวเรื่อง : การสื่อสารในองค์การ
หัวเรื่อง : การประเมินผลงาน
หัวเรื่อง : การสรรหาบุคลากร
หัวเรื่อง : การพัฒนาบุคลากร
หัวเรื่อง : การพัฒนาองค์การ
หัวเรื่อง : ภาวะผู้นำ
ลักษณะทางกายภาพ : print
ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ

Part Number :

เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15

Title Information : Alternative

Title :

องค์การและการจัดการ

Title Information : translated

Title :

Organization and management

Name : Corporate

Name Part :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Name Part :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Type of Resource :

text

Genre (MARC) :

book

Origin Information

Place

Place Term : Code (MARC Country Code) :

th

Place

Place Term : Text :

กรุงเทพฯ

Publisher :

ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Date Issued :

พ.ศ. 2524

Date Issued (marc) :

1981

edition :

พิมพ์ครั้งที่ 1.

Issuance :

monographic

Language

Language Term : Code (ISO639-2B) :

tha

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

(8), 361 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Table of Contents :

เล่ม 2 หน่วยที่ 9 การอำนวยการ : การตัดสินใจและการติดต่อสื่อสาร / จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 10 การจูงใจและความเป็นผู้นำ / จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 11 บุคคล กลุ่ม และองค์การ / จุมพล หนิมพานิช -- หน่วยที่ 12 การกำหนดตำแหน่งและการสรรหาบุคลากร / เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 13 การคัดเลือกและการประเมินผลงาน / เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 14 การเปลี่ยนแปลงฐานะและพัฒนาบุคลากร / เชาว์ โรจนแสง -- หน่วยที่ 15 การพัฒนาองค์การ / อรุณ รักธรรม.

Note : Statement of Responsibility :

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Note :

ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 27 พ.ศ. 2541.

Note :

บรรณานุกรม.

Subject

Topic :

การบริหารงานบุคคล

Subject

Topic :

การจูงใจ

Subject

Topic :

การสื่อสารในองค์การ

Subject

Topic :

การประเมินผลงาน

Subject

Topic :

การสรรหาบุคลากร

Subject

Topic :

การพัฒนาบุคลากร

Subject

Topic :

การพัฒนาองค์การ

Subject

Topic :

ภาวะผู้นำ

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การอำนวยการ : การตัดสินใจและการติดต่อสื่อสาร

Name : Personal

Name Part :

จุมพล หนิมพานิช.

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การจูงใจและความเป็นผู้นำ

Name : Personal

Name Part :

จุมพล หนิมพานิช.

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

บุคคล กลุ่ม และองค์การ

Name : Personal

Name Part :

จุมพล หนิมพานิช.

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การกำหนดตำแหน่งและการสรรหาบุคลากร

Name : Personal

Name Part :

เชาว์ โรจนแสง.

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การคัดเลือกและการประเมินผลงาน

Name : Personal

Name Part :

เชาว์ โรจนแสง.

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การเปลี่ยนแปลงฐานะและพัฒนาบุคลากร

Name : Personal

Name Part :

เชาว์ โรจนแสง.

Related Item : Constituent

Title Information

Title :

การพัฒนาองค์การ

Name : Personal

Name Part :

อรุณ รักธรรม.

Related Item : original

Title Information

Title :

เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ

Physical Description

Form (marcform) :

print

Extent :

2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Identifier : ISBN :

9746101706 (ล.2)

Identifier : Local :

(ODI)vtls000050815

Record Information

Record Creation Date (marc) :

090401

Record Change Date (iso8601) :

200904281416.0

Record Identifier :

stou30201T9_15

ชื่อ Collection :
คำอธิบาย : เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15


คำนำ -->
Click Here
สารบัญ -->
Click Here
รายละเอียดชุดวิชา -->
Click Here
หน่วยที่ 9 การอำนวยการ : การตัดสินใจและการติดต่อสื่อสาร -->
Click Here
หน่วยที่ 10 การจูงใจและการเป็นผู้นำ -->
Click Here
หน่วยที่ 11 บุคคล กลุ่มและองค์การ -->
Click Here
หน่วยที่ 12 การกำหนดตำแหน่งและการสรรหาบุคลากร -->
Click Here
หน่วยที่ 13 การคัดเลือกและการประเมินผลงาน -->
Click Here
หน่วยที่ 14 การเปลี่ยนแปลงฐานะและพัฒนาบุคลากร -->
Click Here
หน่วยที่ 15 การพัฒนาองค์การ -->
Click Here